МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

В периферията на римския лагер е изградено селище (vicus). Поради благоприятните връзки с лагера, то се развивало във времето и прерастнало в малък град. Теренните археологически проучвания показват, че в радиус от 4 км по долината на р. Осъм около кастела са разположени останките на няколко селища (vicus) от периода ІІІ–ІV век. Най–значимите от тях са разположени непосредствено западно и югоизточно от кастела. Вероятно през периода ІІ – V век те влизат в състава на един селищен център – „малък град”. Основната част на селището заема широк равнинен участък с площ приблизително 1 ха.


Локализирани са 4 редици от сгради, чиито брой надхвърля тридесет. Те са организирани около определена планировка от улична система,

площад и храм, близост до път, река, естествени водоизточници, пасища, обработваема земя и гори.

Открити са 4 редици

от сгради, чийто брой

надхвърля тридесет.


Може да се предположи

, че в определен момент

от историческото

развитие на крепостта

Состра този град е

наброявал

от 2000 до 3000 жители.

•селища •базилика “св.Георги” •некрополи •керамични пещи и водопроводи