МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

•селища •базилика “св.Георги” •некрополи •керамични пещи и водопроводи

Раннохристиянска базилика „Свети Георги” е разположена между селата Ломец и Дълбок дол в местността Гергьова черква. Тя е ситуирана на левия бряг на р. Осъм, на 1 км южно от римската крепост Состра, върху малко платовидно възвишение.


Тя е еднокорабна с една полукръгла апсида, притвор и три допълнително прилепени помещения от северната й страна. Дължината на наоса е 24,30 м.; ширината - 9,5 м. Зидовете на разкритата базилика в по-голямата си част са запазени в основи. Тяхната дебелина е 0,85 м. Те са градени от ломени камъни, споени с бял хоросан, с тенденция към изграждане на равномерна лицева зидария и замазка.

Влизането в притвора се осъществявало от запад, през вход с ширина 1,65 м. От притвора към наоса се влизало през вход, към който се подхожда през стъпало, повдигнато от пода.

Към основния корпус на базиликата са прилепени три помещения от север. Вероятно е двете прилепени едно към друго помещения (№ 2 и № 3) да са били баптистерий (стая за кръщаване ) и катихумен (предверие). Археолозите намират и два фрагмента от фасадната украса на базиликата.


Проучената базилика спада към т.нар. базилики с дървен покрив, едноделен олтар и дълъг наос. Сложната архитектурна украса на базиликата с изградените допълнително помещения за ритуали предполага храмът да е имал основно място през края на ІV – V век в религиозния живот на крайпътния комплекс. Базиликата е разрушена по време

на хунските нашествия през втората

половина на V век. Вероятно е преизползвана през средните векове.